Liftago.com

Zákaznická podpora

Všeobecné obchodní podmínky pro službu Liftago Business (CZ,SK)

Poslední aktualizace: May 22, 2018 04:51PM CEST
Všeobecné obchodní podmínky ADLER Mobility, s.r.o., pro službu LIFTAGO Business
 
Společnost ADLER Mobility, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2, IČO: 291 38 787, sp. zn. C 203226 vedená u Městského soudu v Praze, případně další společnosti z jejího koncernu (společně jako „LIFTAGO“), se kterými je uzavřena příslušná smlouva odkazující se na tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) je, krom jiného, provozovatelem platformy pro optimalizaci městské mobility pod názvem LIFTAGOTM.

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi LIFTAGO a jeho smluvním partnerem, firemním zákazníkem (“Firemní zákazník”), který je společností poptávající pro své pracovníky a případně obchodní partnery („Oprávněná osoba“) služby osobní přepravy – taxi služby zprostředkované prostřednictvím mobilní aplikace Liftago („Aplikace LIFTAGO“) a poskytované smluvními partnery LIFTAGO („Dopravce“). Pro zamezení pochybnostem platí, že předmětem Smlouvy není využívání vozového parku LIFTAGO Firemním zákazníkem ani jiné poskytování služeb dopravy či přepravy ze strany LIFTAGO pro Firemního zákazníka.
 
Tyto VOP se uplatní současně s obsahem smlouvy, která na ně odkazuje, uzavřené např. formou odsouhlasení webového formuláře zástupcem Firemního zákazníka („Smlouva“), a dále současně s případnými dalšími aplikovatelnými právními dokumenty, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami ADLER Mobility, s.r.o. (dostupné na adrese https://www.liftago.com/cs/legal (“Obecné VOP”) v jejich aktuální verzi. V případě rozporu mezi těmito VOP a Smlouvou má přednost ustanovení Smlouvy, v případě rozporu mezi ustanovením VOP a Obecných VOP má přednost ustanovení těchto VOP.
1.         Předmět spolupráce Firemního zákazníka a LIFTAGO
Společnost LIFTAGO se na základě registrace Firemního zákazníka v Systému, jak je tento definován níže, zavazuje poskytovat Firemnímu zákazníkovi službu agregace úhrad služeb Dopravců (jízdy na fakturu) a další služby Systému jako je přístup ke statistikám jízd a administraci, a Firemní zákazník se zavazuje hradit ceny za jednotlivé služby, zejména hradit jízdné, jež přísluší Dopravcům, a to jednotlivě po skončení každé jízdy nebo, dle dohody se společností LIFTAGO dle aktuálních technických a funkčních možností Systému.
2.         Administrátor
Administrátorem je fyzická osoba označená Firemním zákazníkem při registraci Firemního zákazníka   u LIFTAGO; komunikaci s Administrátorem akceptuje společnost LIFTAGO všemi způsoby, kterými lze řádně zajistit integritu dat a identifikaci původce komunikace, tedy zejména formou nastavení v administračním rozhraní LIFTAGO („Systém“) pod přihlašovacími údaji Administrátora.
Administrátor obdrží vždy po skončení příslušného období měsíční elektronický strukturovaný seznam realizovaných jízd s identifikací Oprávněné osoby, informacemi o provedené jízdě (odkud, kam, kdy), částce jízdného a zadaném spropitném.
Firemní zákazník se zavazuje (i) udržovat přístupové práva Administrátora do Systému v utajení, (ii) povolit v přístupu do Systému jenom Administrátorovi a (iii) aktualizovat veškeré informace týkající se registrace Firemního zákazníka a osoby Administrátora v Systému a zabezpečit jejich aktuálnost, správnost a kompletnost. Firemní zákazník je zodpovědný za všechny aktivity realizované v Systému za použití přihlašovacích údajů Administrátora.
3.         Oprávněná osoba
Oprávněná osoba je fyzická osoba označená jako taková Administrátorem v Systému zaevidováním do seznamu Oprávněných osob k čerpání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka (“Seznam Oprávněných osob”). Administrátor zaeviduje Oprávněnou osobu uvedením jejího (i) celého jména a příjmení, (ii) e-mailu v doméně Firemního zákazníka (tj. např. jmeno@firma.cz), (iii) telefonního čísla a případně (iv) nákladového střediska Firemního zákazníka (“Referenční údaje”).
Firemní zákazník prostřednictvím Administrátora je povinen zabezpečit aby Referenční údaje byly správné a úplné. Společnost LIFTAGO není odpovědná za nesprávně zadané Referenční údaje ani za případné škody, které zadáním nesprávných nebo nekompletních Referenčních údajů mohly Firemnímu zákazníkovi, Oprávněné osobě nebo jakémukoliv jinému subjektu vzniknout.
Firemní zákazník je odpovědný za udržování Seznamu Oprávněných osob. LIFTAGO má právo z času na čas prozkoumat Seznam Oprávněných osob Firemního zákazníka za účelem (i) podpory, produktového řízení a vývoje aplikace LIFTAGO, (ii) revize kvality služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO a (iii) revize souladu aktivit Firemního zákazníka, Administrátora a Oprávněných osob s těmito VOP.
Firemní zákazník bere na vědomí, že Oprávněná osoba může začít využívat služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka jenom v případě, že (i) se v aplikaci LIFTAGO zaregistruje svůj účet pod telefonním číslem (“Účet pasažéra”), kterým Oprávněnou osobu Firemní zákazník identifikoval a (ii) odsouhlasí příslušné smluvní dokumenty, čímž se automaticky aktivuje osobní profil Oprávněné osoby (“Osobní profil”) a (iii) akceptuje aktivaci firemního profilu spojeného s Firemním zákazníkem (“Firemní profil”) pod takhle zaregistrovaným Účtem pasažéra.
Na základě aktivace Firemního profilu na Účtu pasažéra registrovaného Oprávněnou osobou v LIFTAGO, tato Oprávněná osoba získává možnost volby při každé objednávce služby Dopravců prostřednictvím LIFTAGO aplikovat platbu za takto objednané a čerpané služby prostřednictvím svého Osobního profilu (“Osobní jízda”) ze svých finančních prostředků nebo prostřednictvím Firemního profilu (“Firemní jízda”) na účet Firemního zákazníka.
Oprávněné osoby je ze Seznamu Oprávněných osob vedeného společností LIFTAGO v Systému oprávněn odstranit opět Administrátor; okamžikem odebrání příslušné Oprávněné osoby ze Seznamu Oprávněných osob je deaktivován Firemní účet této Oprávněné osoby a tím zaniká její oprávnění čerpat služby Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka. Odebráním Oprávněné osoby ze Seznamu Oprávněných osob není dotčena možnost této Oprávněné osoby k využívání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO prostřednictvím svého Osobního profilu.
Společnost LIFTAGO je oprávněná dle své volby omezit případně zcela zrušit přístup Oprávněné osoby k využívání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO a to hlavně z důvodu porušení příslušných smluvních dokumentů jako např. Obecné VOP.
4.         Odpovědnost za aktivity Oprávněné osoby
Firemní zákazník je odpovědný za všechny čerpání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO Oprávněnými osobami použitím Firemního profilu Účtu pasažéra Oprávněné osoby v čase, kdy byla Oprávněná osoba uvedena na Seznamu Oprávněných osob, a to bez ohledu na to, zda jakékoliv takové čerpání služby bylo nebo nebylo mezi Firemním zákazníkem a Oprávněnou osobou autorizováno.
Firemní zákazník je odpovědný za čerpání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO Oprávněnými osobami v čase, kdy byla Oprávněná osoba uvedena na Seznamu Oprávněných osob i v případě, kdy k čerpání služeb došlo prostřednictvím Firemního profilu za pomoci podvodné nebo jinak nepovolené aktivity Oprávněné osoby. Firemní zákazník bezodkladně oznámí Společnosti LIFTAGO informace o zjištěné podvodné nebo jinak nepovolené aktivitě Oprávněné osoby, ke které došlo prostřednictvím Firemního profilu této Oprávněné osoby.
5.         Billing
Na základě žádosti Administrátora v Systému společnost LIFTAGO schvaluje kreditový rámec Firemního zákazníka, tedy celkovou maximální agregovanou částku jízdného („Limit“), kterou je Firemní zákazník oprávněn čerpat před zpětným zaplacením příslušné faktury. Limit je společnost LIFTAGO oprávněna přidělit, měnit či případně i zcela rušit dle své úvahy.
V případě dosažení Limitu Firemním zákazníkem, nebo pokud není Limit dosud schválen nebo byl společností LIFTAGO zrušen platí, že Firemní zákazník musí pro další využívání služeb LIFTAGO Oprávněnými osobami v Systému zvolit částku předplatného, na kterou mu společnost LIFTAGO následně vystaví zálohovou fakturu a tuto zálohovou fakturu uhradit; takto uhrazená částka ponížená o případnou částku dalších případných splatných závazků Firemního zákazníka vůči společnosti LIFTAGO je kreditní balancí pro čerpání dalších služeb.
O blížícím se či aktuálním vyčerpání Limitu bude Administrátor informován e-mailem.
Společnost LIFTAGO vystaví vždy po skončení sjednaného období (obvykle jeden kalendářní měsíc) zpětně za dané období daňový doklad – fakturu za zprostředkované a Oprávněnými osobami spotřebované služby Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka. Splatnost faktur vystavených společností LIFTAGO je stanovena na čtrnáct (14) kalendářních dní od data jejich doručení. Faktura je uhrazena připsáním peněžních prostředků na účet společnosti LIFTAGO č. 266709666/0300. Kontaktní osoba Nikola Rubínová: invoicing@liftago.com.
Společnost LIFTAGO je oprávněna vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A). Faktury jsou zasílány e-mailem k rukám Administrátora a dále na e-mailovou adresu zadanou k účelu zasílání daňových dokladů (“Billing e-mail Firemního zákazníka”) Firemním zákazníkem v rámci registrace do Systému. Akceptovatelným způsobem je také zaslání faktury do datové schránky Firemního zákazníka jako příjemce. 
Součástí faktury je elektronický strukturovaný seznam realizovaných jízd s identifikací Oprávněné osoby, která jízdu realizovala, informacemi o provedené jízdě (odkud, kam, kdy), částce jízdného a zadaném spropitném (dále jen „Příloha faktury“). Příloha faktury je dostupná ke stažení Administrátorovi v Systému nejpozději v den vystavení faktury.
Za doručení faktury v elektronické podobě se považuje okamžik přijetí e-mailu nebo dodání datové zprávy do datové schránky Firemního zákazníka jako příjemce.
Jízdné je společností LIFTAGO za jednotlivé Firemní jízdy fakturováno tak, že:
- je-li Dopravce plátcem DPH, fakturuje se částka základu daně nakoupené služby od Dopravce s příslušným DPH;
- není-li Dopravce plátcem DPH, fakturuje se celá cena nakoupené služby od Dopravce navýšená o DPH na straně společnosti LIFTAGO.
6.         Oprávnění k užití Systému
Společnost LIFTAGO Smlouvou uděluje Firemnímu zákazníkovi oprávnění užít Systém prostřednictvím webového přístupu. Toto oprávnění se uděluje jako nevýhradní, neomezené co do území a počtu užití, pro účely plnění Smlouvy (zejm. nikoli pro využití pro podnikání třetích osob nebo pro podnikání Firemního zákazníka jako dispečinku taxislužby apod.) a časově omezené na dobu trvání Smlouvy. 
V ostatním se na užití Systému uplatní ustanovení Obecných VOP pro užití programového vybavení (software) společnosti LIFTAGO.
Toto oprávnění se poskytuje bezúplatně, není-li ujednáno jinak.
Společnost LIFTAGO si vyhrazuje právo kdykoliv doplňovat, měnit a ubírat funkčnosti a funkcionalitu Systému.
7.         Záruky
Společnost LIFTAGO prohlašuje a Firemní zákazník bere na vědomí a souhlasí, že jakékoli služby, zejména služby Systému, jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk a s ohledem na svůj silně rozvojový charakter mohou vykazovat vady.
Společnost LIFTAGO neposkytuje zejména žádnou záruku kvality či dostupnosti služeb jí poskytovaných dle Smlouvy. Další záruky, prohlášení a výluky z nich jsou uvedeny v Obecných VOP.
8.         Doba trvání Smlouvy, ukončení
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou třicet (30) kalendářních dnů.
Společnost LIFTAGO je oprávněna dle své volby omezit či zcela přerušit přístup Firemního zákazníka k Systému a deaktivovat Firemní účty všech Oprávněných osob v případě, že Firemní zákazník neplní řádně své povinnosti dle Smlouvy, zejména v případě, že je Firemní zákazník v prodlení s úhradou plateb vůči společnosti LIFTAGO. Reaktivace přístupu Firemního zákazníka k Systému a s tím spojená reaktivace Firemních účtů Oprávněných osob po plné úhradě všech nesplacených závazků Firemního zákazníka vůči společnosti LIFTAGO je výhradně dle úvahy společnosti LIFTAGO.
Ukončení účinnosti Smlouvy nemá vliv na účinnost ustanovení článků 4, 5 a 9 těchto VOP.
9.         Osobní údaje
Informace o tom, jak chráníme a zpracováváme osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
10.     Závěrečná ujednání
Znění těchto VOP je účinné od 25. 5. 2018.
Společnost LIFTAGO je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu. O této změně je povinna informovat Firemního zákazníka ve formě zobrazení informace v Systému a e-mailem nejpozději čtrnáct (14) kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny. Firemní zákazník má právo změnu VOP odmítnout do sedmi (7) kalendářních dnů před plánovanou účinností změny a v takovém případě je povinen Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v takovém případě činí sedm (7) kalendářních dnů, nejpozději však uplyne dnem předcházejícím dni, kdy nabydou účinnosti nové VOP.
Smlouva a tyto VOP se řídí právem České republiky, s vyloučením kolizních norem.
Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. 
 
Obchodné podmienky spoločnosti Liftago SK, s.r.o. pre službu LIFTAGO Business
 
Obchodná spoločnosť Liftago SK, s.r.o., so sídlom ul. Pionierska č. 15, 831 02 Bratislava – 3, IČO: 50 272 314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava – 1, odd. Sro, vl. č. 111366/B (spoločne len ako „LIFTAGO“), s ktorými je uzatvorená príslušná zmluva odkazujúca na tieto obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) je okrem iného prevádzkovateľom platformy pre optimalizáciu mestskej mobility pod názvom LIFTAGOTM.
 
Tieto OP upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi LIFTAGO a jeho zmluvným partnerom, firemným zákazníkom (ďalej len ako „Firemný zákazník”), ktorý pre svojich pracovníkov, prípadne obchodných partnerov (ďalej len ako „Oprávnená osoba“), žiada služby osobnej prepravy – taxi služby, sprostredkované prostredníctvom mobilnej aplikácie Liftago (ďalej len ako „Aplikácia LIFTAGO“), pričom tieto služby sú poskytované zmluvnými partnermi LIFTAGO (ďalej len ako „Dopravca“). Pre vylúčenie pochybností platí, že predmetom zmluvy nie je využívanie vozového parku LIFTAGO Firemným zákazníkom, ani iné poskytovanie služieb dopravy či prepravy zo strany LIFTAGO pre Firemného zákazníka.
 
Tieto OP sa uplatnia súčasne s obsahom zmluvy, ktorá na ne odkazuje, uzatvorenej napr. formou odsúhlaseného webového formulára zástupcom Firemného zákazníka (ďalej len ako „Zmluva“), a ďalej súčasne s prípadnými ďalšími aplikovateľnými právnymi dokumentmi, najmä so Všeobecnými obchodními podmínkami ADLER Mobility, s.r.o. (dostupné na adrese https://www.liftago.com/cs/legal (ďalej len ako „VOP”) v ich aktuálnej verzii. V prípade rozporu medzi týmito OP a Zmluvou má prednosť ustanovenie Zmluvy; v prípade rozporu medzi ustanovením OP a VOP má prednosť ustanovenie týchto OP.
 
1.         Predmet spolupráce Firemného zákazníka a LIFTAGO
LIFTAGO sa na základe registrácie Firemného zákazníka v Systéme, ako je definovaný nižšie, zaväzuje poskytovať Firemnému zákazníkovi službu agregácie úhrad za služby Dopravcov (jazdy na faktúru) a ďalšie služby Systému ako je prístup k štatistikám jázd a administráciu, a Firemný zákazník sa zaväzuje uhradiť ceny za jednotlivé služby, najmä uhradiť cestovné, ktoré prináleží Dopravcom, a to jednotlivo po skončení každej jazdy, alebo podľa dohody s LIFTAGO podľa aktuálnych technických a funkčných možností Systému.
2.         Administrátor
Administrátorom je fyzická osoba označená Firemným zákazníkom pri registrácii Firemného zákazníka v LIFTAGO; LIFTAGO akceptuje taký spôsob komunikácie s Administrátorom, ktorým je možné riadne zaistiť integritu dát a identifikáciu pôvodcu komunikácie, teda najmä formou nastavenia v administračnom rozhraní LIFTAGO (ďalej len ako „Systém“) pod prihlasovacími údajmi Administrátora.
K rukám Administrátora je e-mailom okrem iného zasielaný daňový doklad – faktúra za jazdy uskutočnené Oprávnenými osobami v danom časovom období (obvykle v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci). Kópia faktúry je zasielaná ďalej na e-mailovou adresu zadanú na tento účel Firemným zákazníkom v rámci registrácie do Systému (ďalej len ako „Billing e-mail Firemného zákazníka”).
Administrátor ďalej dostane vždy po skončení príslušného obdobia mesačný elektronický štruktúrovaný zoznam realizovaných jázd s identifikáciou Oprávnenej osoby, informáciami o uskutočnenej jazde (odkiaľ, kam, kedy), sume cestovného a zadanom prepitnom.
Firemný zákazník sa zaväzuje (i) zachovávať prístupové práva Administrátora do Systému v tajnosti, (ii) povoliť prístup do Systému iba Administrátorovi a (iii) aktualizovať všetky informácie týkajúce sa registrácie Firemného zákazníka a osoby Administrátora v Systéme a zabezpečiť ich aktuálnosť, správnosť a kompletnosť. Firemný zákazník je zodpovedný za všetky aktivity realizované v Systéme pri použití prihlasovacích údajov Administrátora.
3.         Oprávnená osoba
Oprávnená osoba je fyzická osoba označená ako taká Administrátorom v Systéme zaevidovaním do zoznamu Oprávnených osôb na čerpanie služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka (ďalej len ako „Zoznam Oprávnených osôb”). Administrátor zaeviduje Oprávnenú osobu uvedením jej (i) celého mena a priezviska, (ii) e-mailu v doméne Firemného zákazníka (t.j. napr. meno@firma.sk), (iii) telefónneho čísla a prípadne (iv) nákladového strediska Firemného zákazníka (ďalej len ako „Referenčné údaje”).
Firemný zákazník je povinný prostredníctvom Administrátora zabezpečiť aby Referenčné údaje boli presné a úplné. Spoločnosť LIFTAGO nie je zodpovedná za nesprávne zadané Referenčné údaje ani za prípadné škody, ktoré zadaním nesprávnych alebo nekompletných Referenčných údajov mohli vzniknúť Firemnému zákazníkovi, Oprávnenej osobe alebo akémukoľvek inému subjektu.
Firemný zákazník je zodpovedný za udržiavanie Zoznamu Oprávnených osôb. LIFTAGO má právo z času na čas preskúmať Zoznam Oprávnených osôb Firemného zákazníka za účelom (i) podpory, produktového riadenia a vývoje aplikácie LIFTAGO, (ii) revízie kvality služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO a (iii) revízie súladu aktivít Firemného zákazníka, Administrátora a Oprávnených osôb s týmito OP.
 
Firemný zákazník berie na vedomie, že Oprávnená osoba môže začať využívať služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka iba v prípade, že (i) Oprávnená osoba si v aplikácii LIFTAGO zaregistruje svoj účet pod telefónnym číslom (ďalej len ako „Účet pasažiera”), ktorým identifikoval Firemný zákazník Oprávnenú osobu a (ii) odsúhlasí príslušné zmluvné dokumenty, čím sa automaticky aktivuje osobný profil Oprávnenej osoby (ďalej len ako „Osobný profil”) a (iii) akceptuje aktiváciu firemného profilu spojeného s Firemným zákazníkom (ďalej len ako „Firemný profil”) pod takto zaregistrovaným Účtom pasažiera.
Na základe aktivácie Firemného profilu na Účte pasažiera registrovaného Oprávnenou osobou v LIFTAGO, táto Oprávnená osoba získava možnosť voľby pri každej objednávke služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO aplikovať platbu za takto objednané a čerpané služby prostredníctvom svojho Osobného profilu (ďalej len ako „Osobná jazda”) zo svojich finančných prostriedkov, alebo prostredníctvom Firemného profilu (ďalej len ako „Firemná jazda”) na účet Firemného zákazníka.
Administrátor je oprávnený zo Zoznamu Oprávnených osôb vedeného LIFTAGO v Systéme opäť odstrániť Oprávnené osoby; okamžikom odobratia príslušnej Oprávnenej osoby zo Zoznamu Oprávnených osôb je deaktivovaný Firemný účet tejto Oprávnenej osoby a tím zaniká jej oprávnenie čerpať služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka. Odobratím Oprávnenej osoby zo Zoznamu Oprávnených osôb nie je dotknutá možnosť tejto Oprávnenej osoby využívať služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO prostredníctvom svojho Osobného profilu.
Spoločnosť LIFTAGO je oprávnená podľa svojej voľby obmedziť prípadne úplne zrušiť prístup Oprávnenej osoby na využívanie služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO a to hlavne z dôvodu porušenia príslušných zmluvných dokumentov ako napr. VOP.
4.         Zodpovednosť za aktivity Oprávnenej osoby
Firemný zákazník je zodpovedný za všetky čerpania služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO Oprávnenými osobami pri použití Firemného profilu Účtu pasažiera Oprávnenej osoby v čase, keď bola Oprávnená osoba na Zozname Oprávnených osôb, a to bez ohľadu na to, či ktorékoľvek také čerpanie služby bolo alebo nebolo medzi Firemným zákazníkom a Oprávnenou osobou autorizované.
Firemný zákazník je zodpovedný za čerpanie služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO Oprávnenými osobami v čase, keď bola Oprávnená osoba na Zozname Oprávnených osôb aj v prípade, keď k čerpaniu služieb došlo prostredníctvom Firemného profilu za pomoci podvodnej alebo inak nedovolenej aktivity Oprávnenej osoby. Firemný zákazník bezodkladne oznámi LIFTAGO informácie o zistenej podvodnej alebo inak nedovolenej aktivite Oprávnenej osoby alebo na Firemnom profile na Účte pasažiera, ku ktorej došlo prostredníctvom Firemného profilu tejto Oprávnenej osoby.
5.         Billing
Na základe žiadosti Administrátora v Systéme, schvaľuje LIFTAGO kreditový rámec Firemného zákazníka, teda celkovú maximálnu agregovanú sumu cestovného (ďalej len ako „Limit“), ktorú je Firemný zákazník oprávnený čerpať pred spätným zaplatením príslušnej faktúry. Limit je LIFTAGO oprávnený prideliť, meniť či prípadne i úplne rušiť podľa svojej úvahy.
V prípade dosiahnutia Limitu Firemným zákazníkom, alebo pokiaľ nie je Limit doposiaľ schválený alebo ak bol zo strany LIFTAGO zrušený platí, že Firemný zákazník musí pre ďalšie využívanie služieb LIFTAGO Oprávnenými osobami v Systéme zvoliť sumu predplatného, na ktorú mu LIFTAGO následne vystaví zálohovú faktúru a túto zálohovú faktúru musí Firemný zákazník uhradiť; takto uhradená suma znížená o prípadnú sumu ďalších prípadných splatných záväzkov Firemného zákazníka voči LIFTAGO je kreditný zostatok pre čerpanie ďalších služieb.
O blížiacom sa či aktuálnom vyčerpaní Limitu bude Administrátor informovaný e-mailom.
LIFTAGO vystaví vždy po skončení dohodnutého obdobia (obvykle jeden kalendárny mesiac) spätne za dané obdobie daňový doklad – faktúru za sprostredkované a Oprávnenými osobami spotrebované služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka. Splatnosť faktúr vystavených LIFTAGO je dohodnutá na 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Faktúra je uhradená až pripísaním peňažných prostriedkov na účet LIFTAGO pod IBAN SK7383300000002900999701. Kontaktná osoba Nikola Rubínová: invoicing@liftago.com. Spoločnosť LIFTAGO je oprávnená vystaviť faktúru v elektronické podobe (ve formátu PDF/A). Faktúry sú zasielané e-mailom k rukám Administrátora a ďalej na e-mailovou adresu zadanú za účelom zasielaní daňových dokladov (“Billing e-mail Firemného zákazníka”) Firemným zákazníkom v rámci registrácie do Systému.
Súčasťou faktúry je elektronický štruktúrovaný zoznam realizovaných jázd s identifikáciou Oprávnené osoby, ktorá jazdu realizovala, informáciami o prevedenej jazde (odkiaľ, kam, kedy), čiastke jazdného a zadanom prepitnom (ďalej jen „Príloha faktúry“). Príloha faktúry je dostupná ku stiahnutiu Administrátorovi v Systému najskôr v deň vystavení faktúry.
Za doručenie faktúry v elektronickej podobe sa považuje okamih prijatí e-mailu. Jazdné je spoločnosťou LIFTAGO za jednotlivé Firemné jazdy fakturované tak, že:
- ak Dopravca je platcom DPH, fakturuje sa čistka základu dane nakúpené služby od Dopravcu s príslušným DPH;
- ak Dopravca nie je platcom DPH, fakturuje sa celá cena nakúpené služby od Dopravcu navýšená o DPH na strane spoločnosti LIFTAGO.
6.         Oprávnenie k používaniu Systému
LIFTAGO Zmluvou udeľuje Firemnému zákazníkovi oprávnenie používať Systém prostredníctvom webového prístupu. Toto oprávnenie sa udeľuje ako nevýhradné, neobmedzené čo do územia a počtu použití, pre účely plnenia Zmluvy (výslovne nie na používanie pre podnikanie tretích osôb alebo pre podnikanie Firemného zákazníka ako dispečingu taxislužby a pod.) a časovo obmedzené na dobu trvania Zmluvy.
V ostatných prípadoch sa na použitie Systému uplatnia ustanovenia VOP pre použitie programového vybavenia (software) LIFTAGO.
Toto oprávnenie sa poskytuje bezodplatne, ak nie je dohodnuté inak.
LIFTAGO si vyhradzuje právo kedykoľvek doplňovať, meniť a odoberať funkčnosť a funkcionalitu Systému.
7.         Záruky
LIFTAGO vyhlasuje a Firemný zákazník berie na vedomie a súhlasí, že akékoľvek služby, najmä služby Systému, sú poskytované bez akýchkoľvek záruk a s ohľadom na svoj silne rozvojový charakter môžu vykazovať vady.
LIFTAGO neposkytuje najmä žiadnu záruku kvality či dostupnosti služieb poskytovaných podľa Zmluvy.
ďalšie záruky, vyhlásenia a výluky z nich sú uvedené vo VOP.
8.         Doba trvania Zmluvy, ukončenie
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Každá zo zmluvných strán je oprávnená Zmluvu písomne vypovedať s výpovednou dobou 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
LIFTAGO je oprávnený podľa svojej voľby obmedziť či úplne prerušiť prístup Firemného zákazníka k Systému a deaktivovať Firemné účty všetkých Oprávnených osôb v prípade, že Firemný zákazník neplní riadne svoje povinnosti podľa Zmluvy, najmä v prípade, že je Firemný zákazník v omeškaní s úhradou platieb voči LIFTAGO. Reaktivácia prístupu Firemného zákazníka k Systému a s tým spojená možnosť reaktivácie Firemných účtov Oprávnených osôb po úplnej úhrade všetkých nesplatených záväzkov Firemného zákazníka voči LIFTAGO je výhradne na úvahe LIFTAGO.
Ukončenie účinnosti Zmluvy nemá vplyv na účinnosť ustanovení článkov 4, 5 a 9 týchto OP.
9.         Osobné údaje
 Informácie o tom, ako chránime a spracovávame osobné údaje nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
10.     Záverečné ustanovenia
Znenie týchto OP je účinné od 25.05.2018.
LIFTAGO je oprávnený tieto OP jednostranne zmeniť v primeranom rozsahu. O tejto zmene je povinný informovať Firemného zákazníka vo forme zobrazenia informácie v Systéme a e-mailom najmenej štrnásť (14) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Firemný zákazník má právo zmenu OP odmietnuť do 7 dní pred plánovanou účinnosťou a v takom prípade je povinný Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba v je takom prípade 7 dní, najneskôr však uplynie dňom, ktorý predchádza dňu, keď nadobudne účinnosť nové znenie OP.
Zmluva a tieto OP sa riadia právom Slovenskej republiky, s vylúčením kolíznych noriem.
Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú riešené a rozhodnuté s konečnou platnosťou u ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SOPK, Gorkého 9, 816 03 Bratislava podľa jeho poriadku troma rozhodcami.

Kontaktujte nás

service@liftago.com
http://assets1.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
před minutou
minutes ago
Před hodinou
hours ago
včera
days ago
cca
false
Některé znaky nejsou platné
/customer/cs/portal/articles/autocomplete